Bilzen Youth U9A – Provinicaal U9 AS

Bilzen Youth U9B – Provinicaal U9 AT

Bilzen Youth U9C – Gewestelijk U9 DF

Belisia Bilzen SV U9A – Provinicaal U9 AU

Belisia Bilzen SV U9B – Provinicaal U9 AV